Директива 2019/2088/ЕСИнформация в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съветаот 27.11.2019 год. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги:

Партнърс Груп БГ ООД, като част от групата на PARTNERS GROUP SK s.r.o. (Република Словакия), към момента не е приело собствена политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта във финансовите си съвети, и не взема предвид неблагоприятните ефекти върху факторите за устойчивост при предоставянето на финансови услуги във връзка със застрахователни инвестиционни продукти и пенсионни продукти.

Към настоящия момент, политиката за възнаграждения на “Партнърс Груп БГ ООД не включва информация за това по какъв начин компанията е в съответствие с изискването за интегрирането на рисковете за устойчивост, тъй като до влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/2088, поради причините, посочени по-горе, рисковете за устойчивост не са интегрирани в процеса по предоставяне на съвети по отношение на „застраховка „живот“, свързана с инвестиционен фонд“ и пенсионни продукти.

Партнърс Груп БГ ООД не е безразлично към възможните неблагоприятни ефекти на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, но причината, поради която в момента не отчита тези рискове при извършване на дейности по посредничество по финансови продукти, е че до влизането в сила на Регламент (ЕС) 2019/2088 не е имало финансови институции (по които инвестиционни и пенсионни продукти компанията посредничи), които да са били задължени да предоставят информация дали и до каква степен упражняват надлежна проверка във връзка с основните неблагоприятни ефекти и/или рискове върху устойчивостта, респ. да класифицират съответните финансови продукти от този аспект. Съгласно задължението, установено с Регламент (ЕС) 2019/2088 на участниците на финансовия пазар да разкриват тази информация, “Партнърс Груп БГ ООД, като независим финансов посредник, в бъдеще ще може да включва фактори за устойчивост в своята политика и да оценява въздействието на рисковете за устойчивост при предоставяне на финансови услуги във връзка със съответните финансови продукти.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2088 на интернет страницата на всяка финансова институция ще бъде достъпна информация относно устойчивостта в сектора на финансовите услуги по отношение на финансови продукти.